Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Referat af generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen blev afholdt på Værkerne i Sorø
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 14.00-16.00
Der var mødt 11 personer op til generalforsamlingen, hvoraf der var 8 stemmeberettigede. Lokalafdelingens formand, Lise Kiving, bød alle velkommen, og generalforsamlingen gik i gang.

Referat af generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent. Hjerneskadeforeningens direktør Morten Lorenzen blev valgt som dirigent. Morten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og indkaldt, så den kunne gå i gang.
Lise Kiving var generalforsamlingens referent.

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.
Dan oplæste bestyrelsens beretning for 2022. Vi havde et godt år med gode aktiviteter. Beretningen blev godkendt og bliver lagt op på lokalafdelingens hjemmeside www.hjerneskaden.dk.

3) Indstilling af regnskabet 2022 til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde. Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab. Dan fortalte, at regnskabet ikke skal godkendes af generalforsamlingen, men skal indstilles til godkendelse til repræsentantskabsmøde i april. Dan gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen herefter indstilledes til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

4) Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til dette
punkt.

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde. Der var ikke indkommet forslag til dette punkt.

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år.
Dan gennemgik handleplanen for generalforsamlingen. Vi drøftede de enkelte
punkter i planen. Dan fortæller, at vi tager de fokusområder op i bestyrelsen, som landsforeningen fremlægger til repræsentantskabsmødet.

Vores fokusområder i lokalafdelingen er efter drøftelsen:
1) AfasiSang.
2) Sommerhøjskole
3) Pårørende
4) Lokal strategiplan

Disse fokusområder vil alt efter lokalafdelingens ressourcer kunne suppleres med andre fokusområder. Desuden snakkede vi om flytning af torsdagscafeen i Nykøbing Sj. til Holbæk, tirsdagscafeen og fundraising.

7) Fremlæggelse af budget 2023 til godkendelse. Budgettet blev gennemgået af Dan og blev godkendt af generalforsamlingen.

8) Valg af:
a) Der var valg af formand i år. Lise Kiving blev valgt.
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Kari Didriksen blev genvalgt.
Jan Pedersen blev genvalgt.
Torben Andersen blev valgt for et år.

c) Suppleant for en 1-årig periode.
Diana Petterson blev valgt som 1. suppleant.
Monica Jakobsen blev valgt som 2. suppleant.

d) Intern revisor. Mai-Britt Mejlby blev genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen ser efter valget således ud:
Formand Lise Kiving (på valg i 2025)
Kari Didriksen (på valg i 2025)
Jan Pedersen (på valg i 2025)
Dan Kiving (på valg i 2024)
Torben Andersen (på valg i 2024)
Suppleant Diana Petterson (på valg i 2024)
Suppleant Monica Jakobsen (på valg i 2024)

9) Eventuelt.
Der var god drøftelse af betydningen af vigtigheden med kurser for evt. regnskab mm. Landsforeningen arbejder på at tilbyde kurser til lokalafdelingerne.

Morten orienterede om ”Unge hjerner”, som er et godt tiltag, som kommer til Slagelse. Det er spændende med nye tiltag i vores lokalområde.

Morten orienterede om, hvordan det gik med samarbejdet med andre foreninger. Han fortalte i den forbindelse, at der ikke bliver en sammenlægning mellem Hjerneskadeforeningen og Hjernesagen. Man kunne ikke blive enige om formen. Hjernesagen ville have, at det var dem, som bestemte forløbet. Der vil fremover forsat være to foreninger. Arbejdet omkring en evt. sammenlægning er efterfølgende blevet afrundet og afsluttet af landsforeningens Hovedbestyrelse.

Morten fortalte om og vi drøftede hovedforeningens strategiplan 2023 – 2027 og vigtigheden af at have samme mål. Planen er et fyrtårn som alle kan navigere imod.

• Organisationen
• Aktiviteter, indhold, folkeoplysning
• Bæredygtighed
• Økonomi, søgning af midler
• Det politiske arbejde, kommuner og regioner

Der er planen at oprette psykolog rådgivning og hjælp i Hovedforeningen.

John E. Nielsen fortalte om den mulighed, at vores medlemmer kan bruge Tirsdagscafeen i Holbæk. Den ide skal bestyrelsen have drøftet.

Referent: Lise Kiving