Vi er blevet gjort opmærksom på at punkt. 8 A valg af formanden er forkert formuleret.

Derfor er punktet rettet til den rette formulering:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse

3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde

4) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen forslår, at der frem over er 2 suppleanter i bestyrelsen

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde

6) Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år

7) Fremlæggelse af budget til godkendelse

8) Valg af:

a) Formand
b) Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

c) Suppleant (er) for en 1-årig periode
d) Eventuel intern revisor

9) Eventuelt Forslag til behandling under pkt. 4 skal være lokalafdelingsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

*) Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab

Der kan stemmes ved fuldmagt.