Generalforsamling 2019

Værkerne i Sorø
Frederiksvej 27
4180 Sorø

Dagsorden for generalforsamlingen

1 Valg af dirigent

2 Bestyrelsens beretning til godkendelse

3 Indstilling af regnskabet 2018 til godkendelse på

førstkommende repræsentantskabsmøde

4 Behandling af indkomne forslag

5 Behandling af forslag til førstkommende

repræsentantskabsmøde

6 Drøftelse af lokalafdelingens arbejde i det kommende år

7 Fremlæggelse af budget 2019 til godkendelse

8 Valg af

a Bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Lise Kiving og Kari Didriksen – begge ønsker genvalg

c Suppleant for en 1-årig periode – Annica vil tage et år mere.

d Intern revisor Mai-Britt Mejlby – ønsker genvalg

9 Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4 skal være lokalformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

For at have stemmeret på generalforsamlingen skal der være betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Lokalafdelingens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab.

Bestyrelsen indstiller Lise Kiving og Kari Didriksen til bestyrelsesposterne.
Det er nogle engagerede og aktive medlemmer, som bestyrelsen her indstiller

Husk tilmelding af hensyn til forplejningen.