Dagsorden

Dagsordenen indeholder følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning til godkendelse.

3) Indstilling af regnskabet *) til godkendelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Behandling af forslag til førstkommende repræsentantskabsmøde

6) Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år.

7) Fremlæggelse af budget til godkendelse.

8) Valg af:

a) Formand (hvert andet år).

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

c) Valg af suppleant(er) for en 1-årig periode.

d) Eventuelt valg af intern revisor.

e) Valg af repræsentanter og suppleanter til landsforeningens repræsentantskab.

9) Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 4 skal være lokalforeningsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

*) Lokalforeningens regnskab er en integreret del af landsforeningens regnskab.